Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Instrukcja uzytkowania webowego interfejsu pocztowego Messaging Express

Oprogramowanie Sun ONE, na którym oparta jest aktualna struktura kont pocztowych serwera Politechniki Wrocławskiej wraz z klientem pocztowym e.pwr.edu.pl, poza możliwością obsługi poczty elektronicznej, tj. odbieraniem, redagowaniem odpowiedzi i wysyłaniem wiadomości pozwala też zarządzać kontem przez jego właściciela (użytkownika). Użytkownik po poprawnym zalogowaniu się do systemu ma możliwość:

 • zmiany hasła;
 • zdecydowania dokąd otrzymywane wiadomości mają być przesyłane;
 • ustawienia automatycznej odpowiedzi (vacation) na czas swojej nieobecności filtrowania otrzymywanych wiadomości;
 • zarządzania folderami.

W niniejszym opracowaniu dosyć pobieżnie potraktowany został temat odbierania i wysyłania wiadomości. Nie stanowi to zasadniczego tematu tego opracowania, staramy się skupić nad możliwościami, jakie stwarza klient pocztowy (webmail) i wykorzystania ich do zarządzania kontem. Podstawą do tego, aby móc cokolwiek zrobić ze swoim kontem pocztowym jest prawidłowe zalogowanie się w systemie. Każdy z użytkowników systemu otrzymał niepowtarzalną nazwę konta oraz tylko jemu znane hasło. Używając jednej z przeglądarek, które obsługują system pocztowy (Netscape Communicator, Internet Explorer, Mozilla), należy otworzyć stronę o adresie http://e.pwr.edu.pl/ lub http://mail.pwr.edu.pl/ . Po jej wyświetleniu w odpowiednie pola należy wpisać nazwę konta, hasło i przycisnąć przycisk zaloguj. W niniejszym opracowaniu posługiwać się będziemy przykładową nazwą konta kamila.losik, strona z prawidłowo wpisanymi danymi będzie wyglądać:

System Windows może zapytać, czy chcemy, aby na stałe pamiętał hasło do konta. Widać to na powyższej planszy. W przypadku akceptacji, po wpisaniu nazwy konta, pole "hasło" będzie automatycznie wypełniane. Nie jest to zalecana opcja. Stwarza ryzyko, że postronna osoba znająca nazwę konta, co nie jest tajemnicą, mająca dostęp do naszego komputera, będzie mogła otworzyć skrzynkę odbiorczą użytkownika. Poprawna weryfikacja nazwy konta i hasła zostaje uwieńczona sukcesem, a na ekranie pojawi się zawartość skrzynki odbiorczej użytkownika, w formacie podobnym do poniżej załączonego.

Klikając myszą na temacie przesyłki właściciel konta ma możliwość odczytania pojedyn­czych wiadomości. Poniżej zaprezentowano efekt odczytania jednej z nich.

Użytkownik może także zredagować nową wiadomość, klikając na ikonie z napisem "Redaguj". Przed wysłaniem listu należy w odpowiednie pola wpisać adres odbiorcy, temat listu

Podobnie jak w każdym innym systemie pocztowym tak i tutaj można skorzystać z opcji usunięcia wiadomości. Należy ją wcześniej zaznaczyć, klikając w odpowiednim wierszu kolumny "Wybierz". <>

 

Po wybraniu ikony "Usuń" wybrane przesyłki zostaną, w zależności od wybranych opcji, usunięte z systemu bądź przeniesione do innego folderu. W omawianym przykładzie usunięte listy trafiły do folderu "Usunięte". Poniżej widać, że w folderze "Usunięte" znajdują się 2 wiadomości. Gdybyśmy wyświetlili zawartość tego folderu byłyby w nim wiadomości wcześniej zaznaczone do usunięcia.

Użytkownik systemu powinien pamiętać o regularnym kasowaniu wiadomości znajdujących się w folderze "Usunięte", ponieważ niepotrzebnie zajmuje przyznaną użytkownikowi przestrzeń na dysku. Jak było wspomniane na początku, obsługa poczty elektronicznej nie jest podstawowym tematem tego opracowania. Poświęcone jej zostanie inne opracowanie. W tym skupimy się na dodatkowych możliwościach, jakie daje oprogramowanie Sun ONE. Po zalogowaniu użytkownikowi, na ekranie wyświetli się zawartość jego skrzynki odbiorczej. Mogą się w niej znajdować otrzymane przesyłki lub nie. To zależy od ustawień odbiorcy, rodzaju używanego klienta pocztowego, upodobań. Oprogramowanie Sun ONE jest narzędziem służącym do zarządzania kontem pocztowym, sterowania przesyłkami, i te właściwości systemu postaramy się Państwu opisać. Po zalogowaniu na górnym pasku znajduje się zakładka "Opcje". To ona będzie nas w tej chwili interesować. Została zaznaczona na poniższym obrazku.

Po wybraniu "Opcji" po prawej stronie ekranu rozwiną się wszystkie możliwe do konfiguracji opcje systemu pocztowego dostępne użytkownikowi.

Opcja "Podsumowanie" Pierwsza zakładka "Podsumowanie" jest wizytówką konta i wyświetlana jest automa­tycznie po wywołaniu okna "Opcje". Pozwala upewnić się jak brzmi nazwa konta, komu jest ono przypisane z imienia i nazwiska, czyli dane, jakie pojawią się w polu "Od" u odbiorcy listu. Z informacji tam zamieszczonych można dowiedzieć się, jakie są przyznane limity, tj. obszar dyskowy przeznaczony na skrzynkę pocztową oraz to, że brak jest limitu na ilość wiadomości. Istotną od strony użytkownika wydaje się informacja o ilości wykorzystanego limitu. Opcja "Informacje osobiste" Kolejna opcja nosi nazwę "Informacje osobiste" i jak sama nazwa wskazuje odnosi się do informacji o użytkowniku, które można zmieniać.

Istotną wydaje się możliwość zmiany, o ile istnieje taka potrzeba adresu zwrotnego tj. adresu, na który będą przesyłane odpowiedzi na nasze listy. Oczywistym jest, że zmiany w danych należy zapisać naciskając klawisz "Zapisz zmiany" Użytkownik ma możliwość tworzenia własnej sygnatury, którą może dołączać do każdego wysyłanego listu. Oczywiste jest, że zmienione dane należy zapisać, poprzez naciśnięcie klawisza "Zapisz zmiany". Opcja "Hasło" Bardzo ważną opcją pozwalającą zabezpieczyć własne konto przed intruzem, jest możliwość zmiany hasła. W chwili obecnej jest to jedyna możliwa forma jego zmiany. Hasło powinno zawierać przynajmniej 6 znaków alfanumerycznych, być unikalne i nie powinno być słowem, które można znaleźć w słowniku.

Zmiany hasła dokonuje się poprzez wpisanie starego hasła we właściwym okienku, wpisaniu nowego hasła w okienku poniżej oraz potwierdzeniu nowego hasła w kolejnym okienku. Naciskając klawisz "zmień hasło" dokonujemy jego zmiany. Poprawnie zweryfikowane stare hasło i przyjęte nowe pozwoli systemowi wyświetlić komunikat o pomyślnie zakończonej jego zmianie.

Opcja "Ustawienia" Korzystając z opcji "Ustawienia" klienta pocztowego użytkownik ma możliwość zarządzania wiadomościami kasowanymi, tworzenia kopii listów wysyłanych w wybranym folderze, zachowywania kopii roboczych do późniejszego wykorzystania oraz umożliwia ustawienie innego adresu do przesyłania listów z zachowaniem oryginału na właściwym koncie. Domyślnie parametry pozwalają wszystkie kasowane wiadomości przenosić do folderu "usunięte", kopie wysyłanych listów zachowywać w folderze "wysłane" i automatycznie cytować treść listu, na który redagowana jest odpowiedź. Użytkownik może dokonać zmian we wszystkich ustawieniach. Istotną wydaje się opcja fizycznego kasowania listów podczas zamykaniu sesji. Pozbawia to jednak użytkownika możliwości odzyskania listu pomyłkowo zaznaczonego do usunięcia.

Ważną opcją w zakładce "Ustawienia" jest możliwość przesyłania wiadomości na inny adres wraz z możliwością zostawiania kopii na właściwym koncie. Opcja ta może być bardzo dogodna, np. gdy przez okres nieobecności adresata ktoś inny ma nadzorować przychodzące przesyłki. Wszelkie zmiany w "Ustawieniach" należy zapamiętać poprzez "zapisz zmiany". Opcja "Wygląd" Zakładka "Wygląd" nie jest zbyt istotna, pozwala dostosować wygląd strony do indywidualnych upodobań użytkownika z uwzględnieniem koloru, rodzaju czcionki, ilości wyświetlanych wiadomości.

Opcja "Automatyczna odpowiedź" Automatyczna odpowiedź to forma znanego z innych systemów programu vacation. Użytkownik planujący swoją nieobecność ma możliwość powiadomienia o tym nadawców.

W celu aktywacji tej usługi należy:

 • zaznaczyć "włącz automatyczną odpowiedź",
 • określić okres (od - do) w czasie którego system ma wysyłać automatyczną odpowiedź,
 • wpisać temat listu jaki będzie wysyłany do nadawcy,
 • wpisać treść autoodpowiedzi w zależności od tego kto ma być powiadamiany.

Standardowo autoodpowiedź jest wysyłana co 7 dni do nadawcy, jest to wielkość optymalna. Częstotliwość powiadamiania można zmienić według własnego uznania. Poniżej zamieszczono standardowo przygotowany format autoodpowiedzi, jego akceptacji dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza "zapisz zmiany".

Opcja "Filtry poczty" Ostatnią zakładką wśród opcji są "Filtry poczty", które umożliwiają sortowanie otrzymywanych przesyłek według dowolnie wybranego klucza. Po wywołaniu wspomnianej opcji należy przystąpić do określenia swoich wymagań. W przypadku tworzenia nowego filtra wybieramy opcję "Nowy" i przystępujemy do jego generowania.

Generowany filtr musi posiadać swoją nazwę i powinien być włączony. Parametry do filtrowania poczty dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa parametrów określa jakie przesyłki mają podlegać filtrowaniu, druga grupa parametrów decyduje co ma się stać z daną przesyłką. W zależności od tego jakie pole nagłówka otrzymanej przesyłki będzie podlegać weryfikacji należy wybrać właściwe pole z akapitu "Z przychodzących wiadomości". Może to być nadawca, którego nazwa jest dopasowana do jednego z poniżej przedstawionego wariantu.

Kluczem do filtrowania przesyłek może być także odbiorca, temat wiadomości lub wszystkie trzy pola. Filtrowaniu mogą być poddane wszystkie przychodzące przesyłki bez sprawdzania nagłówków. Wybór warunków zależy od efektu jaki użytkownik ma zamiar osiągnąć. Drugi akapit określa akcję, tzn. decyduje o tym co ma się stać z wybraną przesyłką. Wiadomość może trafić do wybranego folderu. Istnieje możliwość utworzenia do tego celu nowego folderu o dowolnej nazwie. W związku z tym należy przejść do zakładki foldery i wybrać ikonę "Nowy", co pokazano poniżej.

Na ekranie ukaże się okienko, w które należy wpisać nazwę tworzonego folderu. Bardzo ważne jest aby folder, do którego będą zapisywane przesyłki o określonych parametrach był folderem współdzielonym! Konieczne jest zaznaczenie w kolumnie "Wybierz" tego folderu, który nas interesuje oraz wybranie ikony "Współdziel folder". Otrzymamy kolejne okienko z opcjami do folderu współdzielonego.

W opcjach do folderu współdzielonego należy zaznaczyć tylko "Udostępniaj bezpośrednie przesłanie listu do folderu". Nie należy zmieniać praw do folderu. Ich zmiana może doprowadzić do tego, że folder będzie dostępny dla innych użytkowników systemu. Mając utworzony interesujący nas folder możemy wrócić do konfiguracji filtra.
 

W omawianym przykładzie, przesyłki od nadawcy admin, z tematem zawierającym słowo Delivery, będą trafiać do folderu admin. Listy takie mogą również zostać zachowane w skrzynce odbiorczej, mogą zostać przesłane pod podany adres lub mogą być odrzucone. Aby właściwe ustawienia zostały zapamiętane należy wcisnąć klawisz "zapamiętaj". Przy konfiguracji filtrów z przenoszeniem wiadomości do wskazanego folderu należy pamiętać aby folder był folderem współdzielonym.

Parametry wybranego filtra można w każdej chwili edytować. Można go również skasować.

FOLDERY W opracowaniu należy jeszcze parę zdań poświecić folderom. Podstawowym folde­rem na serwerze jest "Skrzynka odbiorcza", do którego trafiają wszystkie przychodzące przesyłki o ile nie są spamami lub nie ma ustawionych filtrów. Kolejnym folderem jest folder "Kopia robocza", w którym można znaleźć przesyłki zachowane do późniejszego wysłania. W folderze "Wysłane", jak nazwa wskazuje, znajdują się kopie listów wysłanych. Do folderu "Spam" trafiają listy systemowo oznaczone jako spam. Bardzo ważne jest, aby ten folder od czasu do czasu przeglądać, sprawdzając czy nie ma tam listu, który został źle ostemplowany. Ważne jest też aby regularnie kasować jego zawartość, ponieważ może w znaczący sposób zwiększać zajętość skrzynki. W folderze "Usunięte" mogą się znaleźć kasowane listy, zależy to jednak od ustawień klienta pocztowego. Foldery "Spam" i "Usunięte" można kasować za pomocą jednego przycisku, bez konieczności zaznaczania pojedynczych wiadomości.

Dodatkowo w systemie utworzono foldery współdzielone o nazwach "Komunikaty" i "NowySpam". Właścicielem obu folderów jest postmaster. W pierwszym z nich planowane jest umieszczanie komunikatów systemowych, jest on dostępny tylko do czytania. W drugim fol­derze powinny się znaleźć wiadomości zakwalifikowane przez użytkowników systemu, jako spam, ale nie mające takiego oznaczenia. Powinny być wykorzystane przez program anty­spamowy do tworzenia dodatkowych reguł.

Dorota Sadowska
Maria Kupczyk

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.