Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Regulamin Rady Użytkowników WASK

§1.
Uwagi wstępne

Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (zwana dalej Radą) została powołana na podstawie Aneksu do Porozumienia uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych z dnia 4 maja 1994 roku w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy obliczeniowej (zwanego dalej Porozumieniem).
Swe zadania Rada realizuje zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§2.
Skład Rady

 

 1. W skład Rady wchodzą:
  1. prorektorzy do spraw nauki tych uczelni wrocławskich, które są sygnatariuszami Porozumienia,
  2. trzy osoby delegowane przez Oddział Wrocławski PAN i wrocławskie instytuty PAN, będące sygnatariuszami Porozumienia,
  3. jedna osoba delegowana przez pozostałych sygnatariuszy Porozumienia,
  4. przewodniczący Środowiskowego Zespołu Koordynacyjnego, o którym mowa w §4 ust.4.
 2. Członkowie Rady wymienieni w ust.1b i 1c są delegowani do niej na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, w sposób określony odrębnymi porozumieniami odpowiednich sygnatariuszy Porozumienia.
 3. Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję kierowniczą we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (zwanym dalej Centrum).

§ 3.
Zadania Rady
 1. Rada
  1. kreuje politykę środowiskową dotyczącą informatycznych zasobów sprzętowych i programowych oraz relacji z operatorami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  2. sporządza lub opiniuje inne wnioski, ekspertyzy, oceny, itd., wymagane przez Komitet Badań Naukowych lub inne instytucje,
  3. uczestniczy, poprzez swoich delegatów, w konferencjach, seminariach, naradach, itp. z zakresu swojej działalności,
 2. Rada pełni rolę Rady Centrum w rozumieniu § 25 p.8 Statutu Politechniki Wrocławskiej.
 3. Rada sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum. W szczególności do zadań Rady należy:
  1. opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum,
  2. opiniowanie i zatwierdzanie wniosków do Komitetu Badań Naukowych lub innych instytucji o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z informatyką i jej zastosowaniami,
  3. opiniowanie planów rozwoju sieci miejskiej i zasobów superkomputerowych,
  4. opiniowanie i zatwierdzanie cennika usług,
  5. opiniowanie kandydatów na zastępców kierownika Centrum,
  6. opiniowanie rocznych planów działalności Centrum,
  7. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.
§4.
Organy i formy działania Rady
 1. Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium, złożone z przewodniczącego i jego dwóch zastępców. W skład Prezydium powinien wchodzić, co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w § 2 ust.1a i co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w §2 ust.1b.
 2. Rada określa długość kadencji Prezydium.
 3. Prezydium wyznacza sekretarza Rady, który może nie być jej członkiem. Prezydium informuje o tej decyzji na pierwszym po jej podjęciu posiedzeniu Rady.
 4. Stałym organem Rady jest Środowiskowy Zespół Koordynacyjny (zwany dalej Zespołem). Jego zadaniem jest przygotowywanie dla Rady opinii i propozycji rankingu wniosków dotyczących sieci lokalnych, baz danych i oprogramowania, rozwoju zasobów Centrum i WASK oraz innych ekspertyz lub opinii.
 5. Rada może powołać komisje do wykonania określonych prac lub przedyskutowania określonych zagadnień. Rada ustala zakres i tryb pracy takich komisji, ustala ich skład i czas trwania. Rada może delegować na komisje część swych uprawnień, określając wyraźnie ich zakres i długość trwania tej delegacji.
 6. Między posiedzeniami Rady szczególnie pilne decyzje może podjąć w jej imieniu Prezydium, powinno ono jednak na najbliższym posiedzeniu Rady poinformować, dlaczego i jakie decyzje podjęło. Rada ma obowiązek przyjąć te decyzje do akceptującej wiadomości lub uzasadnić odmowę takiej akceptacji.
 7. Rada wybiera swego delegata lub delegatów do Rady Użytkowników NASK.
§ 5.
Posiedzenia Rady

 

 1. Rada zbiera się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie zwołuje i porządek obrad ustala przewodniczący Rady (a w razie jego nieobecności zastępca) z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Założycielskiej, na wniosek kierownika Centrum lub na wniosek, co najmniej trzech członków Rady.
 3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i innymi niezbędnymi materiałami, powinno być wysłane do jego uczestników najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Od tego 14-dniowego wyprzedzenia można jednak odstąpić, jeśli na posiedzeniu powinny być rozpatrzone wyjątkowo naglące sprawy.
 4. Osoba, która zwołała posiedzenie Rady (ust. 2), ma prawo zaprosić do udziału w nim osoby niebędące członkami Rady, jednak ich imienną listę powinna udostępnić zebranym na początku posiedzenia.
 5. Każdy inny członek Rady ma prawo zaprosić do udziału w jej posiedzeniu,(ale bez prawa głosu) jednego doradcę lub eksperta, jednak powinien przed posiedzeniem zawiadomić o tym pisemnie lub telefonicznie osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady.
 6. Członek Rady niemogący uczestniczyć w jej posiedzeniu ma prawo delegować na nie imiennie swego zastępcę i upoważnić go do głosowania nad wszystkimi lub tylko nad ściśle określonymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad, jednak o tych decyzjach powinien pisemnie zawiadomić przed posiedzeniem osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady.
 7. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
 8. Uchwała Rady jest prawomocna, jeśli w czasie głosowania nad nią liczba jej członków obecnych na posiedzeniu Rady przewyższa, co najmniej o jedną osobę 50% ogółu jej członków.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 10. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych, w tym wymienionych w §4 ust.1, zapadają w głosowaniu tajnym. Uchwały Rady dotyczące innych spraw zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że Rada w konkretnych przypadkach zdecyduje inaczej.
 11. Z każdego posiedzenia Rady jej sekretarz sporządza protokół, przedstawiany Radzie do akceptacji na następnym posiedzeniu.

 

§ 6.
Inne postanowienia
 1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej organów wymienionych w §4 (zakup materiałów biurowych, koszty osobowe obsługi sekretariatu, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych itd.) pokrywa Centrum. Preliminarz tych wydatków na określony rok kalendarzowy Rada powinna uchwalić i przekazać Centrum do końca III kwartału poprzedniego roku. Wydatki związane z działalnością Rady wchodzą w koszty utrzymania sieci.
 2. Obsługę techniczną Rady i jej organów zapewnia Centrum.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają odpowiedniej uchwały Rady podjętej w normalnym trybie i jej zaakceptowania przez Radę Założycielską.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Radę Założycielską.

Uwaga: Rada Założycielska zatwierdziła Regulamin w dniu 28 marca 2000 roku.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.