Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Deklaracja dostępności

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wcss.pl.
  • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne
  • Nie wszystkie zdjęcia oraz ilustracje posiadają opis alternatywny.
  • Niektóre zamieszczone do pobrania dokumenty i pliki mogą być niedostępne cyfrowo dla czytników ekranu.
  • W niektórych miejscach brak ostrzeżeń o otwieraniu linku w nowej karcie.
  • Nie wszystkie elementy nawigacyjne serwisu są dostępne z wykorzystaniem klawiatury.

  • Niektóre zamieszczane materiały zostały stworzone i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Na bieżąco wykonywane są prace i modyfikacje programistyczne, mające na celu zwiększenie dostępności i poszerzenie grona odbiorców.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  kontakt@wcss.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 320 39 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
plac Grunwaldzki 9, bud. D-2 Politechniki Wrocławskiej (siedziba główna)
50-370 Wrocław

Teren wokół budynku

Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Chodniki są równe, bez szczelin między elementami wykończenia. Przy wejściu do budynku nie ma elementów utrudniających poruszanie się.Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska takie zlokalizowane są w odległości ok. 100 m od budynku.

Wejście do budynków

Wejście główne do budynku usytuowane jest przy skwerze profesora Kazimierza Idaszewskiego. Jest ono dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu zlokalizowana jest pochylnia. Drzwi wejściowe są rozwierane, otwierane ręcznie. Ze względu na wagę drzwi wymagane jest zwiększone użycie siły przy ich obsłudze.

Budynek

Budynek ma 5 kondygnacji. Na wszystkie kondygnacje zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi. W holu zlokalizowany jest podnośnik schodowy umożliwiający wejście na wyższy parter. Zaś poruszanie się między piętrami umożliwia winda usytuowana przy sali 019. Obsługa obu urządzeń wymaga zgłoszenia informacji portierowi (urządzenia uruchamiane przy pomocy klucza). Siedziba WCSS znajduje się na trzeciej kondygnacji budynku. Wejście do niej ograniczone jest kodem dostępu/domofonem. Goście z zewnątrz są zapraszani do środka przez pracownika sekretariatu.W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Najbliższe znajdują na parterze budynku D-21 (druga siedziba WCSS, budynek połączony z budynkiem D-2, w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie sanitarne usytuowane jest w pobliżu szatni, blisko wejścia do budynku.

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma znaczników dźwiękowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W przypadku potrzeby skorzystania z usług tłumacza migowego, należy skontaktować się z Sekcją ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami minimum 48h przed planowaną wizytą (e-mail: pomoc.n@pwr.edu.pl).