Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

WCSS uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych zajmujących się rozwijaniem i bezpieczeństwem infrastruktur gridowych i HPC oraz badaniem nowych technologii i optymalizacją aplikacji naukowych.
Rozwiązania opracowywane w projektach są wdrażane w WCSS w celu zapewnienia najwyższej jakości usług obliczeniowych i składowania danych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa całej infrastruktury.

Gridy obliczeniowe

WCSS od 2002 roku uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktur i obliczeń gridowych.  W trakcie kolejnych projektów opracowano zaawansowane algorytmy zarządzania zadaniami obliczeniowymi, które wspierają naukowców prowadzących obliczenia wielkoskalowe. Udostępniono też usługi pozwalające na prace z dużą ilością rozproszonych danych. Komputery obliczeniowe WCSS stanowią część polskiej i europejskiej gridowej infrastruktury obliczeniowej PL Grid oraz EGI (European Grid Infrastructure).

Aplikacje chmurowe

Jako uzupełnienie infrastruktur obliczeniowych WCSS uczestniczyło, w ramach platformy PLATON, w opracowaniu i wdrożeniu usługi obliczeń kampusowych PLATON U3. Zakupiony w tym celu klaster i powstałe oprogramowanie umożliwiały dostęp do aplikacji naukowych i licencji oprogramowania na żądanie, z przeznaczeniem głównie do pracy zdalnej. Klaster kampusowy w WCSS był częścią krajowej platformy obsługi nauki PLATON U3. Obecnie funkcjonalności klastra zostały zastąpione przez usługi chmurowe w sieci PIONIER, które udostępniono wraz z realizacją projektu MAN-HA.

Składowanie danych

W ramach prac w projektach KMD i KMD2 (Krajowy Magazyn Danych, 2007–2009) powstał szereg narzędzi do realizacji rozproszonej i odpornej na awarie składnicy danych. WCSS uczestniczyło w analizie wymagań użytkowników, opracowaniu architektury systemu i metod dostępu oraz implementacji mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo danych składowanych w systemie. Zasoby dyskowe i biblioteka taśmowa stanowią część polskiej rozproszonej składnicy danych KMD.

Obecnie prace w tym zakresie zostały wznowione w projekcie Krajowy Magazyn Danych, który jest kontynuacją wcześniejszych działań. To odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników - zakłada budowę otwartego, modularnego i skalowalnego magazynu danych. Pozwoli na przetwarzanie bardzo złożonych danych na bazie rozproszonej infrastruktury.

HPC

WCSS uczestniczy także w projektach rozwijających usługi HPC (ang. High Performance Computing). Wdrażają one ogólnoeuropejskie usługi obliczeniowe o wydajności rzędu PetaFlop/s.

Inicjatywa PRACE miała na celu wsparcie europejskiej nauki przez szerokie udostępnienie zaawansowanych usług obliczeniowych, a tym samym umożliwienie korzystania przez naukowców z infrastruktury i usług HPC o najwyższych parametrach.
WCSS od 2008 r. brało udział w tych działaniach jako jedno z 6 polskich centrów obliczeniowych, realizując prace koncepcyjne, operacyjne oraz badawcze w zakresie optymalizacji i testowania aplikacji naukowych z użyciem nowych technologii programowych i sprzętowych. W połowie 2022 roku zakończyła się ostatnia - 6. faza realizacji projektu - PRACE-6IP.

Komputery obliczeniowe WCSS (klaster Bem 2) stanowią część europejskiej infrastruktury badawczej PRACE-RI, jako zasoby Tier-1.

Projekt EUROHPC PL to polski etap budowy europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, realizowany przez wspólne przedsięwzięcie EuroHPC (EuroHPC JU).  WCSS jest w projekcie liderem laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC. Docelowo inicjatywa ma umożliwić budowę systemów superkomputerowych o łącznej mocy obliczeniowej co najmniej 32 petaflopsów.

Centrum uczestniczy też w realizacji projektów PRACELAB i PRACELAB2, które dostarczają specjalizowanych architektur komputerowych i wysokowydajnych serwerów obliczeniowych przeznaczonych do pracy z dużymi wolumenami danych, m.in. dla zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy symulacji obliczeń kwantowych.

Z kolei projekt Euro CC, przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej, w którego realizację również jest zaangażowane WCSS, zakładał tworzenie Narodowych Centrów Kompetencji HPC. Skupiają one potencjał wszystkich centrów obliczeniowych danego kraju i pośredniczą w udostępnianiu ich usług odbiorcom. Jego kontynuacją jest projekt EuroCC 2.