Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Infrastruktura PRACE-RI

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usług HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.
Infrastruktura badawcza PRACE-RI (Research Infrastructure) została zbudowana z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których brał udział WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP, PRACE-5IP oraz PRACE-6IP. Projekty współfinansowane były przez Komisję Europejską w ramach funduszy 7. Programu Ramowego i programu Horizon 2020.

Ideą przyświecającą działaniom inicjatywy PRACE jest wsparcie europejskiej nauki przez udostępnienie odpowiednio zaawansowanych usług obliczeniowych. W inicjatywę zaangażowane są wiodące jednostki badawcze i superkomputerowe z 25 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Na infrastrukturę PRACE składa się kilkanaście dużych maszyn HPC o wydajności rzędu PetaFLOPS (tzw. Tier-0) oraz wiele mniejszych maszyn o charakterze narodowym lub regionalnym (tzw. Tier-1). WCSS udostępnia część swoich zasobów jako Tier-1.

Obecnie o dostęp do maszyn obliczeniowych PRACE-RI można wnioskować w ramach projektu EuroHPC, zgodnie z aktualnymi naborami.

W ramach Inicjatywy PRACE powstało wiele publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz publikacji otwartych typu White Paper. Lista publikacji, które zostały stworzone przy udziale kadry WCSS, znajduje się tutaj.

PODSUMOWANIE

Strona infrastruktury: http://prace-ri.eu