Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Innowacyjna Uczelnia - Innowacyjny Nauczyciel

Projekt Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel ma na celu doskonalenie kompetencji kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej.  Realizacja projektu obejmuje działania szkoleniowe z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

Więcej ...

AZON

Projekt AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl ma na celu poprawić dostępność, jakość i zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Najważniejszym zadaniem projektu jest cyfrowe udostępnienie danych naukowych w sposób otwarty i spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.

Więcej ...

SPIN-LAB

Projekt SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych)  miał na celu unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych. W ramach projektu udostępniono platformę E-SCIENCE.PL, która jest dedykowana środkowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenie danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Więcej ...

PRACE

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie. Infrastruktura badawcza PRACE-RI budowana jest z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których bierze udział WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP oraz PRACE-5IP.

Więcej ...

PL-Grid

PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa o zasięgu krajowym budowana od 2008 r. przez 5 polskich centrów KDM: ACK Cyfronet AGH, ICM UW, PCSS, CI TASK oraz WCSS. Budowie infrastruktury towarzyszyły następujące projekty badawcze:  Projekt PL-Grid, PLGrid Plus oraz PLGrid NG.

Więcej ...

100NET

Projekt 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji) zakładał zbudowanie nowoczesnej sieci optycznej nowej generacji obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju, do której stworzenia wykorzystano światłowodową infrastrukturę sieci PIONIER. Do rozbudowanej infrastruktury zostały dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe.

Więcej ...

MAN-HA

Projekt MAN-HA (Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności) to kontynuacja prac prowadzonych przez członków konsorcjum PIONIER w ramach projektów PLATON, NewMAN i KMD/KMD2. Podstawowym celem projektu była integracja wybranych usług w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych rozwiązań o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa i dostępności.

Więcej ...

KMD

Krajowy Magazyn Danych (KMD) to rozproszona infrastruktura składowania danych budowana przez ośmiu partnerów z Polski, w tym WCSS, dostępna za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN. System KMD dostarcza wydajnych metod dostępu i operacji na danych oraz zapewnia wysoki poziom ich wiarygodności, niezawodności oraz bezpieczeństwa. System powstał w trakcie projektu badawczego KMD i był rozwijany w ramach projektu KMD2.

Więcej ...

PLATON

Platforma Obsługi Nauki PLATON to infrastruktura sprzętowa i programowa o zasięgu krajowym budowana w ramach projektu PLATON. Projekt realizowały 22 jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym WCSS. Celem projektu był rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych.

Więcej ...

EGI

European Grid Infrastructure (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków obliczeniowych zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w Europie. Początki tej inicjatywy sięgają projektów EGEE (Enabling Grid for E-sciencE, EGEE I/II/III), realizowanych w latach 2004-2010. Projektem wspomagającym EGI jest projekt EGI-InSPIRE, współfinansowany w ramach 7PR.

Więcej ...

NewMAN

Projekt NewMAN miał na celu rozbudowę 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych  nauki, by zapewnić instytucjom naukowym, rozlokowanym na terenie całego kraju, dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej.  Infrastruktura wykorzystywana jest do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwia łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową PIONIER.

Więcej ...

Więcej projektów

Więcej ...
  • Outreach to Universities

    Ruszył nowy projekt PRACE, w ramach którego już działa punkt informacyjny mający na celu bieżące informowanie o działaniach partnerów programu i możliwościach edukacyjnych dostępnych w inicjatywie PRACE.

  • PRACE Preparatory Access

    Do 1 marca 2018 r. można składać aplikacje w 32 turze naboru wniosków PRACE Preparatory Access.