Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Regulamin Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

 1. Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej WASK, jest miejską siecią szkieletową, umożliwiającą podłączenie jednej lub wielu sieci lokalnych abonenta celem zapewnienia dostępu do krajowych i światowych serwerów usług internetowych i komputerów dużej mocy.
 2. Dostęp do krajowych i światowych zasobów internetowych z WASK jest organizowany przez sieci rozległe innych operatorów (PCSS, Level 3).
 3. Operatorem WASK jest Politechnika Wrocławska (Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe - WCSS) na podstawie zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 4. WCSS poprzez WASK świadczy usługi głównie instytucjom ze środowisk naukowych, badawczych i akademickich.
 5. Abonentem WASK jest instytucja, która z Politechniką Wrocławską (z WCSS) podpisała umowę abonencką.
 6. Łącze abonenckie uważa się za sprawne, jeżeli dostępny jest najbliższy ruter sieci WASK  lub jest przepływ pakietów w kierunku abonenta.  
 7. Podstawowym elementem WASK jest węzeł - miejsce dołączenia  lokalnych sieci abonentów. W skład węzła wchodzą:
  • przyłącza światłowodowe;
  • przełącznica światłowodowa;
  • urządzenia aktywne (rutery, przełączniki typu Ethernet  itp.), przez które dołączane są sieci lokalne abonentów;
  • urządzenia do podtrzymania zasilania (UPS).
 8. Węzeł sieci może być zlokalizowany w pomieszczeniach niebędących własnością Politechniki Wrocławskiej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy na dzierżawę. Właściciel pomieszczeń powinien uniemożliwić dostęp do węzła osobom nieuprawnionym, natomiast zapewnić dostęp (w każdej chwili) uprawnionym pracownikom WCSS.
 9. WCSS jako operator WASK wyznacza jej administratorów.
 10. Pule adresów IP przydzielone i wykorzystywane w WASK, stanowią jej wspólne dobro. Są one niepodzielne i żaden ich fragment nie może zostać zbyty w żadnej formie stronie trzeciej. Adresy te mogą być wykorzystywane przez Abonentów tylko w ramach umowy z Politechniką Wrocławską, w trakcie jej obowiązywania.
 11. Do głównych zadań administratorów WASK należy:
  • prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sieci światłowodowej i urządzeń aktywnych;
  • podłączanie nowych abonentów do WASK i konfiguracja urządzeń aktywnych;
  • monitorowanie pracy sieci w ustalonych terminach w dni robocze i w święta;
  • przydział adresów; rejestracja domen abonentów WASK i prowadzenie serwerów nazw domenowych;
  • zarządzanie serwerami usług internetowych, takich jak: serwery pocztowe, serwery ftp, WWW, Netnews, LDAP, IRC;
  • stała troska o bezpieczeństwo sieci i zabezpieczanie jej przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych, serwerów zasobów i komputerów dużej mocy.
 12. Do obowiązków administratora sieci lokalnej włączonej do sieci WASK należy:
  • współpraca z administratorami WASK w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej;
  • rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej w przydzielonej domenie adresowej i prowadzenie serwera nazw domenowych sieci lokalnej, jeżeli nie jest on prowadzony przez WCSS;
  • podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieuprawniony dostęp do niej;
  • informowanie administratorów WASK o wszystkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczenie dowodów takiego dostępu.
 13. Administratorzy WASK mogą powiadomić właściciela sieci lokalnej o nieprawidłowości jej wykorzystania oraz w uzasadnionych przypadkach  zebrać tego dowody.
 14. Administratorzy WASK mogą czasowo odłączyć od sieci miejskiej całą sieć lokalną lub poszczególne jej komputery, jeśli:
  • sieć lokalna nie ma administratora;
  • w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem (np. hackerstwo, blokowanie pracy sieci lub jej poszczególnych usług, dystrybucja nielegalnych treści itp.);
  • komputery w sieci są niewłaściwie skonfigurowane (umożliwiąjac np. wysyłanie błędnych adresów źródłowych, próby aktualizacji stref DNS na serwerach WASK, wysyłanie spamów itp.);
  • zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim bez uzgodnień z WCSS;
  • zarejestrowano komputery sieci lokalnej bez uzgodnień z WCSS w innej domenie adresowej niż jej przydzielono.
 15. Prowadzenie serwisu nazw domenowych sieci lokalnych, nie włączonych do WASK, wymaga zgody administratora WCSS.
 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.